Баянхонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Баянхонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/46
2 Монголын хүүхдийн VII их наадам зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/33
3 Түгээмэл тархац ашиг малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/34
4 Түгээмэл тархацтай ашигмалтмалын хайгуулын саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/35
5 Баянхонгор -Тохижилт үйлчилгээ орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн байгуулж, дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/36
6 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/37
7 Аймгийн 2022 оны инженерийн шугам сүлжээ бүхий газрын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтйг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/38
8 Аймгийн хэмжээнд 2023 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, баршил, зориулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/39
9 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааны орлогыг төвлөрүүлэх, хуваарилах, зарцуулах, тайлагнах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/40
10 Эд хөрөнгө хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/41
11 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/42
12 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/43
13 Үндсэн хөрөнгөнд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/44
14 Орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй автомашинуудыг таатн төвлөрүүлэх, доод үнэ тогтоох, дуудлагаар худалдах, акталж данснаас хасах, хэрэгцээт байгууллагуудад балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-16 10/45
15 Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/26
16 Аймгийн ИТХ-ын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/14
17 Угийн бичгийн хөтлөлтийг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/15
18 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/16
19 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 119 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/17
20 Эд хөрөнгө хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/18
21 Аймгийн 2022 оны Инженерийн шугам сүлжээ бүхий газрын газар ЗБ-ын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/19
22 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөлтөд хамруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/20
23 Өвгөнжаргалант хүүхдийн зусланд амрах төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/21
24 Түгээмэл тархацтай ашигтмалтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрл олгох саналыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/22
25 Түгээмэл тархацтай ашигтмалтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох саналыг татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/23
26 Аймгийн 22 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/24
27 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/25
28 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/28
29 Хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/30
30 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/27
31 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 9/29
32 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицолд өөрчлөлт оруулахаас тагалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/04
33 Ковидын дараах сургалын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/10
34 Дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/13
35 Баянхонгор хотыг 2013-2033 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэл-д өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/12
36 Аймгийн 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/11
37 Аймгийн Сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/09
38 Баяр наадам зохион байгуулах аймгийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/08
39 Түгээмэл тархацтай ашигтмалталын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/05
40 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн урамшууллын зардлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-25 8/3
41 Баялаг бүтээгч-Баянхонгор хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 7/30
42 Ковидын дараах иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, эрт илрүүлэх төлөвлөгөө
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 7/29
43 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 7/28
44 Аймгийн ИТХ-ын Зөвлөлийн бүрлэдхүүн
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 7/27
45 Аймгийн хэмжээнд 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 6/26
46 Баянхонгор аймгийн сумдын Газрын төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 6/25
47 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 6/24
48 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 6/23
49 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 6/22
50 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татварын хувь хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-25 5/17
51 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-25 5/18
52 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-25 5/19
53 Малын гоц халдварт Шүлхий өвчнийг тархаахгүй байх, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-25 5/21
54 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны "Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай" 3/6 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-10-25 5/20
55 Аймгийн 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 4/15
56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 4/16
57 Аймгийн 2020 оны үлдэгдэл хуваарилж, 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/10
58 Аймгийн 2020 оны гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/11
59 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/12
60 Ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/13
61 Аймаг, сумын баяр наадмыг тэмдэглэхгүй байх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/14
62 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтын төвийн сургалтын үнэ, тариф батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/9
63 "Тээврийн хэрэгсэл зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа /байр/"-ны төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/8
64 "Иргэн эрдэнэ" орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар байгуулж, дүрмийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/7
65 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/6
66 Бичил уурхайн зориулалтаар тусгай хэрэгцээнд газар авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 3/5
67 Цар тахлын үеэр аймгийн Онцгой комисст хандив тусламж үзүүлсэн ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд талархал илэрхийлж сайшаан, хөрөнгө зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 3/4
68 Хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 3/3
69 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийг чөлөөлж, сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 3/1
70 Хурлын хорооны тоо, эрхлэх асуудлын чиглэлийг батлах ухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 3/2
71 Баянхонгор аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/6
72 Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/7
73 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/8
74 Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/9
75 Баянхонгор аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/6
76 Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/7
77 Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/8
78 Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 2/9

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1138
523 / 46%
207 / 18%
207 / 18%
90 / 8%
111 / 10%